Definice sociálních aktérů

Pojem herec, jehož etymologický kořen je v latinském jazyce, se zmiňuje o tom, kdo hraje určitou roli nebo má určitou roli. Sociální, na druhé straně, je to, co je spojeno se společností (společenství lidí, kteří žijí na území a sdílejí kulturu).

Sociální aktéři

Pojem společenský činitel se používá k pojmenování subjektu, skupiny jednotlivců nebo entity, která přebírá zastoupení určitých zájmů a která pracuje za účelem dosažení určitých cílů . Aby bylo možné dosáhnout cíle, musí si vzájemně spolupracovat různí sociální partneři.

Sociální aktéři jsou v tomto rámci aktivními subjekty, které ovlivňují různé hospodářské, kulturní nebo politické procesy v komunitě, v níž se podílejí. Vaše jednání mají smysl a nesou hodnoty.

Zejména můžeme určit, že sociální aktéři mohou být považováni za politické orgány, náboženské vůdce, oficiální zástupce různých agentur ... Samozřejmě by byli kvalifikováni také jako podnikatelé, zástupci zaměstnanců, jsou v čele nestátních organizací ...

Často se říká, že sociální aktér převezme společenskou roli : určitý způsob chování, který si komunita v daném kontextu ukládá. Vezměte případ učitelů. Tito jsou sociální partneři, jejichž funkcí je vzdělávat. Kromě individuální identity každého učitele představují učitelé jako sociální činitelé roli, kterou jim společnost přiřazuje (musí šířit pozitivní hodnoty, mít příkladné chování, chránit děti atd.).

Matky mohou být také považovány za sociální činitele. Konkrétně se jim připisují ve vztahu k jejich dětem a společnosti obecně:
- Měly by vštípit hodnoty, jako je láska.
- Musí to být ženy, které jsou ochotné jít za své děti a neváhají se o ně postarat, krmit je, vzdělávat je, chránit je ...

V oblasti dějin je vždy zjištěno, že sociální hráči hrají, hrají a budou hrát zásadní roli v jejím vývoji a průběhu. A je to, že mohou vyvolat vzpouru k zahájení stávky, ke změně ve společnosti, ke vzniku určitých aspektů ...

Je důležité stanovit, kromě toho, co je uvedeno výše, že je nezbytné určit existenci nebo neexistenci sociálních aktérů, musí být založeno na řadě aspektů. Konkrétně je třeba uvést, zda jsou, musíte se podívat na následující kritéria:
- Úlohu, kterou hrají.
- Reprezentativnost, kterou mají.
- Vaše pole intervence.
- Síla, kterou drží.
Cíle, které se snaží dosáhnout.
-Výsledky, které umožňují získat.
- Zdroje, které mají k dispozici.
- akce, které jsou zodpovědné za provedení.

Někdy jsou sociální partneři abstraktnějšími entitami nebo koncepty. V tomto smyslu lze říci, že inženýrství je vytvořeno jako sociální aktér v oblasti ochrany životního prostředí. Ti profesionálové a firmy, které působí v oblasti inženýrství, mohou ovlivňovat ekologickou péči, nebo pro ni, když rozvíjejí svou činnost.

Doporučená
 • definice: Temperance

  Temperance

  Z latinského temperantia je temperance souvisí s soběstačností nebo mírností charakteru . Osoba s temperancí reaguje vyváženým způsobem, protože má značné ovládání svých emocí a dokáže zvládnout své impulsy. Křesťanství považuje zmírnění za jednu ze čtyř hlavních ctností . Je to morální ctnost, která spočív
 • definice: pokušení

  pokušení

  Z latinského pokušení je pokušení podnět, který vyvolává touhu po něčem . Může to být osoba , věc, okolnost nebo jiný typ podnětu. Pokušení je spojeno se sváděním a provokací . Například: "Sladkosti jsou pro mne neodolatelným pokušením", "Golfista se omluvil za svou nevěru a řekl, že nemůže odolat pokušení" , "Znovuzískávající alkoholik, který navštěvuje párty, má potíže, protože tam je těžší neupadnout do pokušení . " V náboženské sféře je pokušení podněcování k
 • definice: autochthon

  autochthon

  Autochtonní termín šel dlouhým etymologickým způsobem, než dorazil na kastilský. Jeho původ se nachází v řeckém slova autóchthōn . Pak přešel do latiny jako autochthones a později do francouzštiny jako autochtonní . Autochtónní je přídavné jméno, které lze aplikovat na živou bytost, produkt nebo místo, které je domorodé nebo domorodé v zemi, ve které se nacházejí. Autochtonní je proto typické pro
 • definice: blok

  blok

  Etymologie slovního bloku nás vede do francouzského bloku a do holandského bloku . Termín umožňuje odkazovat se na velký kus kompaktního materiálu . Například: "Obrovský blok ledu způsobil, že loď téměř ztroskotala" , "Pracovník zemřel, když na jeho hlavě dopadl betonový blok" . V tomto smyslu bychom
 • definice: prognathism

  prognathism

  První věcí, kterou budeme dělat, je, než se plně dostaneme do stanovení významu pojmu prognathismus, určit jeho etymologický původ. V tomto smyslu musíme jasně uvést, že je to neologismus, který vznikl v devatenáctém století a byl složen ze tří částí odvozených od latiny a řečtiny: - latinská předpona "pro", což znamená "dopředu". - Řecké podstatné jméno "g
 • definice: Hispánský

  Hispánský

  Z latiny Hispānus lze použít španělské přídavné jméno jako synonymum španělštiny . Například: "Je to čtvrtý hispánský hráč najatý arabským týmem" , "hispánské umění prochází jedním z jeho nejlepších historických okamžiků" . Výše zmíněný termín můžeme potvrdit, že má původ ve slově Hispania, které používaly jak Féničané, tak Římané, aby nejprve nazvali Pyrenejský poloostrov. Termín také dovoluje odkazovat se na lidi ze Španělska n