Definice lidského rozvoje

Pojem lidského vývoje se může týkat dvou různých otázek. Na jedné straně je spojeno se zlepšením životních podmínek člověka prostřednictvím uspokojování jejich potřeb. Na druhou stranu může odkazovat na vývoj v biologickém smyslu, od počátku až po narození nebo dospělost.

Lidský vývoj

Při zachování prvního z výše zmíněných významů je myšlenka na rozvoj člověka spojena s dostupností zdrojů k uspokojení hmotných potřeb a vytváření prostředí, které umožňuje jednotlivci využít svého potenciálu. Vyšší lidský rozvoj, lepší kvalita života .

Práce ve prospěch lidského rozvoje spočívá v rozšiřování možností a možností lidí na pokrok a zvyšování jejich blahobytu. Různé aspekty spojené s lidským rozvojem se obvykle měří prostřednictvím indexu lidského rozvoje ( HDI ).

HDI analyzuje délku života, roční školní docházku a HDP na obyvatele obyvatel jednotlivých zemí a stanoví mezinárodní pořadí. Norsko, Švýcarsko, Austrálie, Německo a Dánsko jsou obvykle národy s nejvyšší HDI.

V roce 1965 vznikl tzv. Rozvojový program OSN, zkráceně jako UNDP, po sloučení rozšířeného programu technické pomoci a zvláštního fondu, který vznikl v roce 1949 a 1958. Implementace UNDP se uskutečnila ve shodě s Valným shromážděním a jeho cílem je podporovat zlepšení kvality života lidí, kteří tvoří tento systém. Právě zpráva nazvaná IDH je publikace tohoto programu.

UNDP je aktivní v 178 zemích a jeho hlavní funkcí je spolupracovat s lidmi, aby mohli dosáhnout vyšší životní úrovně. Aby toto zlepšení podpořila, poskytuje jim znalosti, zdroje a zkušenosti, které potřebují. Každá země čelí různým výzvám a UNDP jim pomáhá vytvářet a sdílet strategie k jejich překonání.

Lidský vývoj Mezi tyto výzvy patří: snížení indexu chudoby; demokratické řízení; prevence krizí a zotavení po nich; využívání energie a péče o životní prostředí ; infekční nemoci a epidemie; přístup k komunikačním a informačním technologiím; boj proti negramotnosti; Ukončení diskriminace žen.

K tomu, aby země vedla k lidskému rozvoji svých obyvatel, je třeba mimo jiné vyřešit body vyjádřené v předchozím odstavci, a proto je to obtížný úkol, který vždy zanechává procento lidí z pokroku. Demokratická správa je jednou z nejdůležitějších, jelikož se snaží prostřednictvím demokracie vytvářet procesy a instituce, které účinněji reagují na potřeby lidí.

Pokud nemáme přístup k veřejné správě a spravedlnosti, pokud se nemůžeme podílet na volebních procesech a legislativních rozhodnutích našeho národa, pak nejsme základní součásti společnosti, nýbrž pouhé kusy, které se ostatní musí pohybovat podle jejich rozmaru. Lidský vývoj znamená myšlenku svobody, takže každý člověk se pohybuje svým prostředím jako skutečný jedinec, i když je součástí většího celku, který ho reprezentuje.

Co se týče biologie, lidský vývoj začíná oplodněním, když se žena hraje spojí s mužskou gamétou a objeví se nový jedinec, jehož genom pochází od obou rodičů. Ta zygota roste v mateřském lůně jako plod po dobu devíti měsíců, dokud nedojde k dodání. Jakmile je zrození založeno, lidská bytost pokračuje ve svém vývoji, dokud nedosáhne zralosti a stane se dospělým.

Doporučená
 • populární definice: simulace

  simulace

  Dokonce i latina musíme nechat najít etymologický původ termínu simulace, který nás nyní zabírá. A pochází z spojení dvou latinských lexikálních složek: slovo "similis", které lze přeložit jako "podobné", a přípona "-ion", která je ekvivalentní "působení a účinku". Simulace je aktem simulace
 • populární definice: mrtvola

  mrtvola

  Nemyslíme na naše "těla" s přirozeností, ale najímáme cizince, aby je vytvořil, slavnostní pohled a umístil je do velmi drahé krabice, vedle které budeme plakat po dobu několika hodin, než další skupina cizinců Je zodpovědný za jeho pohřbu v naprosto umělém a škodlivém prostředí . Samozřejmě existují výji
 • populární definice: magnetismus

  magnetismus

  Magnetizmus je síla, kterou mají magnety a elektrické proudy vytvářet síly odpudivosti nebo přitažlivosti na jiných prvcích. Termín je obvykle spojen se schopností magnetu přitáhnout železo. Magnety jsou těla, které mají velký magnetismus . Vzhledem k jejich vlastnostem přitahují feromagnetické kovy , jako je nikl, kobalt a výše uvedené železo. Síly přitažlivosti se zv
 • populární definice: bydliště

  bydliště

  Bydlení pochází z latinského domicilního domu, který zase vychází z termínu domus ( "dům" ). Koncept se používá k pojmenování trvalého a stálého bydliště osoby . Například: "Chci požádat o taxi, aby se dostala na moji adresu rychleji" , "K uzavření služeb společnosti, musíte mít adresu v tomto městě" , "Policie uvedla, že adresa byla porušena zločinci" , Adresa je atribut, který lze aplikovat na jakoukoli fyzickou i právnickou osobu. Je to bydliště, ve kterém má člověk
 • populární definice: alderman

  alderman

  Regidor je termín používaný k označení toho, kdo řídí nebo řídí . Tento pojem může být použit jako synonymum pro regenta . Jeho etymologický původ se nalézá v latině, jelikož lze ověřit, že je složen ze dvou částí tohoto jazyka: sloveso "regere", což znamená "pravidlo", a přípona "-dor", která je ekvivalentní slovu " agent. " Podle kontextu může být re
 • populární definice: inženýrství

  inženýrství

  Chceme-li znát etymologický původ slova inženýrství, který nás nyní zabírá, musíme opustit metaforicky i latinu, protože zjistíme, že tento výraz pochází z latinského slova ingenium . Termín, který lze přeložit jako "vyrábět". Inženýrství je studium a aplikace různých odvětví technologie . Profesionální v této oblasti o